सरुवा/पदस्थापना भएका तथा काजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर छैटौँ (लेखा) अधिकृत सातौँ, अधिकृत छैटौँ (लेखा) लेखा अधिकृतहरुको विवरण

  • Author: STCO
  • Time: 2020-08-31 15:23:14
  • Page Visit: 92

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मिति २०७७/०५/०१ गतेको निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापना भएका तथा काजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका अधिकृतस्तर छैटौँ (लेखा) अधिकृत सातौँ, अधिकृत छैटौँ (लेखा) लेखा अधिकृतहरुको विवरण

Title Download Count View & Download
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मिति २०७७०५०१ 40   View    Download