प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७७/०५/०३ गतेको निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापना भएका तथा काजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका सहायकस्तर चौँथो/पाँचौ, सह-लेखापाल/लेखापालहरुको विवरण

  • Author: STCO
  • Time: 2020-08-30 13:35:47
  • Page Visit: 98

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७७/०५/०३ गतेको निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापना भएका तथा काजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका सहायकस्तर चौँथो/पाँचौ, सह-लेखापाल/लेखापालहरुको विवरण

Title Download Count View & Download
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७७/०५/०३ गतेको निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापना/काजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका सहायकस्तर चौँथो/पाँचौ, सह-लेखापाल/लेखापालहरुको विवरण 80   View    Download